برای تبدیل نام خود از انگلیسی به فارسی باستان می توانید از امکات زیر اسنفاده کنید