بازدن دکمه ی spis به لیست کفش ها بروید و با کلیک بر روی کفش ها کفش را

انتخاب کره و بعد با کفش به صورت بوش کفش بزنید

برای بازی کردن بر روی ادامه بازی کلیک کنید574